Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 109/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Problemy gospodarowania wodą w terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.), § 101 ust. 7 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji tworzy się studia podyplomowe „Problemy gospodarowania wodą w terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych”.

  2. Nauka na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, trwa dwa semestry.

§ 2

  1. Na studia podyplomowe, o których mowa w § 1 ust. 1, przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych.

  2. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3

  1. Opłata za studia podyplomowe wynosi 5.000,00 zł
    a)  I semestr    – 2.500,00 zł,
    b)  II semestr   – 2.500,00 zł.

  2. Terminy i sposób wnoszenia opłat za świadczone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu usługi edukacyjne określa odrębna uchwała senatu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-19 13:32
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-19 13:32