Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie likwidacji Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu „Fundar”


Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 1 i ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uchwały senatu nr 63/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Fundar”oraz przekazania mienia Fundacji na potrzeby fundatora tj. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z 1991 r. (Dz. U. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz § 39 statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Fundar”zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z zaistnieniem podstaw do przeprowadzenia likwidacji Fundacji tj. wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji z dniem 15 lipca 2010 r. podejmuje się decyzję o otwarciu likwidacji fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Fundar.

§ 2

  1. Na likwidatora fundacji wyznacza się Henryka Wiesława Zatorskiego – dotychczasowego prezesa fundacji.

  2. Zobowiązuje się likwidatora do podjęcia działań zmierzających do zakończenia działalności fundacji w tym między innymi zaspokojenie wierzycieli fundacji, wyegzekwowanie należności.

  3. Zobowiązuje się likwidatora do podjęcia stosownych działań zmierzających do wykreślenie fundacji z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zawodowych oraz z rejestru przedsiębiorców.

§ 3

Majątek pozostały po przeprowadzeniu procesu likwidacji fundacji zostanie przeznaczony na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym środki pozyskane z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na stypendia dla studentów z ubogich rodzin.

§ 4

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do podjęcia przez likwidatora czynność mających na celu rozpoczęcie procesu likwidacji fundacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-19 13:41
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-19 13:41