Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 112/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 4 pkt 6 lit. g rozdział 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdania Rb–WSb o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni i osoby upoważnione wykonują wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu poniesionych wydatków.

§ 2

Ustalenia w zakresie zasad klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

 1. Wydatki strukturalne obejmują krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne, określone i opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 nr 44, poz. 255).

 2. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami.

 3.  Każdy dokument stanowiący podstawę dokonania wydatku strukturalnego należy zaopatrzyć pieczęcią o następującej treści:

  Wzór pieczęci:
  Wydatek zakwalifikowano/niezakwalifikowano
  do wydatku strukturalnego
  w wysokości ……………(słownie…………..)
  KOD…………………….
  ………………… ………………………..
  (data)             (podpis pracownika)

 4. Dokumenty stanowiące podstawę dokonania wydatków, w jednostkach organizacyjnych uczelni (np. faktury, rachunki, pisma wewnętrzne), powinny zostać opatrzone pieczęcią wg wzoru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

 5. Na dokumentach potwierdzających wydatek, który nie stanowi wydatku strukturalnego, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni i osoby upoważnione, na pieczęci skreślają słowo „zakwalifikowane” oraz w pozycji kwota i kod wpisują „0”.

 6. Jednostka organizacyjna uczelni w swojej ewidencji faktur/dowodów księgowych zobowiązana jest wydzielić rubrykę dotyczącą wydatków strukturalnych.

 7. Pracownicy kwestury dokonują ewidencji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na dokumencie potwierdzającym wydatek.

§ 3

Kwestor sporządza i przedstawia rektorowi roczne sprawozdanie Rb–WSb o wydatkach strukturalnych w obowiązującym terminie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-27 12:26
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-27 12:26