Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 126/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz § 108 ust. 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.:

I. W rozdziale I zatytułowanym Postanowienia ogólne punkt 34 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wypłata zawieszonego stypendium następuje w przypadkach:

a) wydania orzeczenia komisji dyscyplinarnej uniewinniającej studenta lub umarzającej postępowanie,

b) po uregulowaniu przez studenta należności za korzystanie z domu studenckiego;

c) po uregulowaniu należności względem uczelni np. należnej opłaty za studia.”

II. W rozdziale III zatytułowanym Stypendium za wyniki w nauce pkt  59 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. zaliczył kolejny rok studiów,

2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka,

3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową,

4. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00.”

Stypendium ministra za wyniki w nauce może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którego średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia.”

III.  W rozdziale III zatytułowanym Stypendium za wyniki w nauce w punkcie 61 litery A i B otrzymują następujące brzmienie:

„A. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów na podstawie średniej z ocen, o ile student postępuje zgodnie z treścią ślubowania i spełnia następujące warunki:

1. zaliczył poprzedni rok akademicki i uzyskał średnią arytmetyczną wszystkich ocen z przedmiotów obowiązującego programu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, nie niższą niż: na studiach pierwszego stopnia i na studiach magisterskich jednolitych – 4,0;

2. zdał wymagane egzaminy, a także złożył indeks w dziekanacie w terminie podanym w szczegółowych zasadach organizacji roku akademickiego;

3. w poprzednim roku akademickim nie był karany karami dyscyplinarnymi lub porządkowymi.”

B. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student studiów drugiego stopnia (w tym student pierwszego roku studiów drugiego stopnia) w przypadku, gdy:

1. jest absolwentem studiów pierwszego stopnia i rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów;

2. zdał wymagane egzaminy, a także złożył indeks w dziekanacie w terminie podanym w szczegółowych zasadach organizacji roku akademickiego;

3. zaliczył poprzedni rok akademicki i uzyskał średnią arytmetyczną wszystkich ocen z przedmiotów obowiązującego programu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, nie niższą niż 4,3;

4. w poprzednim roku akademickim nie był karany karami dyscyplinarnymi lub porządkowymi;

IV. W rozdziale III zatytułowanym Stypendium za wyniki w nauce w punkcie 61 wykreśla się ppkt C.

V. W rozdziale IV zatytułowanym Stypendium za wyniki w sporcie punkt 69 otrzymuje brzmienie:

„ Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. zaliczył kolejny rok studiów,

2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka,

3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.”

VI. W rozdziale VIII zatytułowanym Przepisy końcowe punkt 103 otrzymuje brzmienie:

„Prawo interpretacji przepisów regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej przysługuje rektorowi”.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi do spraw studenckich i nauczania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

  Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-09-17 08:20
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:36