Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 128/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 6 regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 107/2006 rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2006 r. z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się doraźną komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce w następującym składzie:

Przewodniczący:    mgr inż. Zbigniew Rogula

Członek:                mgr Danuta Biadacz

Sekretarz:             mgr Anna Kutnik.

§ 2

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 września 2010 r. w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniach o przetargach.

§ 3

Komisja, po sprawdzeniu czy uczestnicy przetargów wpłacili wadium, przeprowadza przetargi zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 4

Komisja sporządza protokoły z przeprowadzonego przetargu oddzielnie dla każdej nieruchomości i w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargów przedkłada je do zatwierdzenia rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-09-29 13:32
Data ostatniej aktualizacji:
2010-09-29 13:32