Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 129/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki

Na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich z dnia 18 maja 2010 roku (Dz.U. nr 87, poz. 560), po konsultacji z uczelnianym organem samorządu studenckiego niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam odpowiednio dziekanom wydziałów i prorektorowi ds. studenckich i nauczania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman KołaczUwaga!

Akt prawny został zmieniony zarządzeniem nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
Załączniki:

dokument Word Regulamin – załącznik do zarządzenia nr 129/2010 dokument Word, 34.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 1 do regulaminu dokument Word, 33.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 2 do regulaminu dokument Word, 34.00 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-12 12:25
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:40