Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 130/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 25 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr 10/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej o nazwie: Uniwersytet Otwarty, zmienionej uchwałą nr 81/2010 z dnia 30 września 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Regulamin Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Uwaga!

Zmiana zarządzenia wprowadzona zarządzeniem nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014 rokudokument Word Regulamin Uniwersytetu Otwartego - załącznik do zarządzenia nr 130/2010 dokument Word, 46.50 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-07 13:14
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-22 09:13