Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 131/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 roku

w sprawie udostępniania pokoi w budynku przy ul. Wschodniej 68 na kwaterowanie doktorantów, studentów i innych osób


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie 1.10.2010 – 30.06.2011 czasowo udostępnia się 17 miejsc w budynku przy ul. Wschodniej 68 w pokojach jednoosobowych do zakwaterowania na zasadach ustalonych:

  1. dla doktorantów, pracowników i innych osób w „Zasadach przyznawania miejsc oraz odpłatności za zakwaterowanie w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonych zarządzeniem rektora,

  2. dla studentów w „Trybie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonych zarządzeniem rektora.

§ 2

Osoby zakwaterowane przy ul. Wschodniej 68 obowiązuje odpowiednio:

  1. doktorantów, pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, osoby inne - „Regulamin mieszkańca Hotelu Asystenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzony zarządzeniem rektora,

  2. studentów – „Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzony zarządzeniem rektora.

§ 3

Ustalenie szczegółów zakwaterowania powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy kanclerza.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studenckich i nauczania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-07 13:30
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-07 13:30