Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 132/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie przyznania statuetki Sapere auso panu dr Leszkowi Jaroszowi

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 11 ust. 7, 8, 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 regulaminu nadawania statuetek Sapere aude oraz Sapere auso w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 92/2009 z dnia 28 września 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych oraz za aktywne wspieranie działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i promocję uczelni na świecie przyznaje się panu dr Leszkowi Jaroszowi absolwentowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu statuetkę Sapere auso.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

                                        

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-07 13:37
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-07 13:37