Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 134/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2006 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2006 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie uchwałą senatu nr 31/2006 z dnia 14.06.2006 r. ze zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2006 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1.  Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „Regulamin korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

 2. W rozdziale I zatytułowanym „Postanowienia ogólne”

  a. w pkt 1 i 2 wyraz „Akademii Rolniczej” zastępuje się wyrazem „Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  b. pkt 3 otrzymuje brzmienie „Administracją i nadzorem nad konserwacją sieci komputerowej zajmuje się administrator Centrum Sieci Komputerowych (CSK) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.”

 3. Rozdział II zatytułowany „Przepisy porządkowe” otrzymuje brzmienie:
  „1. Student wyrażający chęć podłączenia własnego komputera do sieci składa u kierownika DS wniosek (zał. 1). Wniosek podlega weryfikacji przez lokalnego administratora sieci w DS.

  2. Kierownik DS-u przekazuje listy studentów chętnych do korzystania z sieci komputerowej pracownikom CSK (zał. 3). Listy nieczytelne nie będą przyjmowane do podłączenia.

  3. Komputer jest podłączany do sieci wyłącznie za zgodą administratora sieci. Zabronione jest samodzielne podłączanie do sieci komputerów lub innych urządzeń.

  4. Komputer podłączony do sieci musi być sprawny (szczególnie karta sieciowa) oraz zasilany z dedykowanej sieci elektrycznej.

  5. Ilość podłączonych do sieci komputerów ograniczona jest fizycznym dostępem do sieci.

  6. W przypadku, gdy liczba komputerów w pokoju jest większa niż liczba gniazd dopuszczane jest korzystanie z urządzenia typu SWITCH. Student zaopatruje się w wymienione urządzenie na własny koszt, a urządzenie (nawet fabrycznie nowe) podlega sprawdzeniu przez CSK. Zabrania się podłączania do sieci komputerowej urządzeń typu ROUTER oraz urządzeń sieci bezprzewodowej.
  W przypadku braku switch-a kolejne komputery z pokoju, gdzie nie ma wystarczającej liczby gniazd sieciowych nie będą podłączane do sieci.

  7. Reguły adresowania w sieci ustala administrator. Nie przewiduje się przydzielania adresów IP z segmentu publicznego.

  8. Za korzystanie z Infrastruktury sieci przewodowej Ethernet student wnosi opłatę. Rektor ustala wysokość opłat uzależnionych od kosztów instalacji i utrzymania sieci na dany rok akademicki. Wysokość opłat podaje się do publicznej wiadomości w domach studenckich poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Sposób i termin wnoszenia opłat ustala rektor odrębnym pismem na dany rok akademicki.

  9. Uczelnia nie gwarantuje ponownego podłączenia komputera w przypadku jego przeniesienia w trakcie trwania roku akademickiego.

  10. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie jak również ogólnych zasad korzystania z sieci INTERNET (netykieta).

  11. Wszelkie problemy z dostępem do sieci powinny być zgłaszane do CSK za pośrednictwem lokalnych administratorów na adres   lub osobiście”.

 4. W rozdziale III zatytułowanym „Obowiązki użytkownika sieci” w pkt 3 wyrażenie „podawanie się za innych użytkowników” zastępuje się wyrażeniem „podszywanie się pod innych użytkowników”.

 5. W rozdziale V zatytułowanym „Przepisy końcowe”:
  a. w pkt 2 i 3 wyraz „Akademia Rolnicza” zastępuje się wyrazem „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”

  b. pkt 6 otrzymuje brzmienie „Nadzór nad dostępem do sieci mieszkańców domów studenckich sprawuje prorektor ds. studenckich i nauczania”

  c. pkt 8 otrzymuje brzmienie „Załącznik nr 1 „Wniosek mieszkańca o uruchomienie przyłącza do sieci komputerowej w domu studenckim” i załącznik nr 2 „Obowiązki użytkownika sieci komputerowej w domu studenckim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” stanowią integralną część niniejszego Regulaminu”.

 6. W załączniku nr 1 do Regulaminu po zdaniu „W przypadku rezygnacji ze studiów, wcześniejszego wykwaterowania z DS użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o powyższym kierownika DS” dodaje się zdanie:
  „Wnioski dotyczące korzystania z urządzenia typu switch oraz zmiany adresu fizycznego karty sieciowej są dostępne na stronie: http://www.csk.up.wroc.pl/wnioski.html.

 7. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie „Obowiązki użytkownika sieci komputerowej w DS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 8. Wprowadza się załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word załącznik nr 3 do regulaminu - lista osób chętnych do korzystania z sieci komputerowej w DS dokument Word, 45.00 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-12 13:16
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:04