Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 135/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251, poz.1852 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) ustala się stawki wynagrodzenia określone pkt 7 tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.

  2. Stawki określone w ust. 1 nie dotyczą zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych, na których stawki ustala się w trybie przewidzianym w uchwale Senatu Akademii Rolniczej nr 28/98 z dnia 18 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami.

§ 2

Stawki wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni, określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, są stawkami maksymalnymi.

§ 3

  1. Do zajęć dydaktycznych wykonywanych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia przez osoby, które nie są nauczycielami akademickimi pracującymi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, należy stosować stawki określone w pkt. 1 – 6 tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
    W przypadku konieczności zlecania realizowania zajęć dydaktycznych objętych standardami nauczania specjalistom spoza uczelni (tylko w sytuacji braku specjalistów z tego zakresu w naszej uczelni), dziekan właściwego wydziału może podwyższyć do 100% obowiązującą stawkę godzinową wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku polskim oraz do 200% za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym, określoną w załączniku do zarządzenia.

  2.  Do zajęć wykonywanych na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia nie stosuje się przeliczników określonych uchwałą senatu 57/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustalającej obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżania i rozliczania, liczebności grup studenckich oraz zasady obliczania i zlecania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim i doktorantom w roku akademickim 2010/2011 oraz uchwałą senatu 59/2010 z dnia 25 czerwca 2010.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2010 r.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word załącznik nr 1 - stawki obowiązujące przy rozliczaniu godzin dydaktycznych dokument Word, 48.00 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-14 08:38
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-14 08:38