Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 138/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 26 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia rektora nr 78/2009 z dnia 18.05.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „Po udzieleniu pełnomocnictwa przez rektora, wszystkie egzemplarze przekazywane są do Biura Organizacyjno-Prawnego celem zarejestrowania w rejestrze pełnomocnictw i upoważnień Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po zarejestrowaniu 1 egz. pełnomocnictwa niezwłocznie przekazuje się pełnomocnictwo pełnomocnikowi, 1 egz. do Działu Kadr i Spraw Socjalnych, zaś ostatni egzemplarz jest przechowywany przez Biuro Organizacyjno-Prawne".

  2. § 9 otrzymuje brzmienie:
    „Dokument odwołujący pełnomocnictwo doręcza się bez zbędnej zwłoki  pełnomocnikowi, do Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz w miarę możliwości podmiotom, których pełnomocnictwo dotyczy. Ostatni egzemplarz dokumentu odwołującego pełnomocnictwo przechowuje w aktach pracownik Biura Organizacyjno-Prawnego”.

  3. W § 11 wyrazy „pracownik ds. organizacji i zarządzania” zastępuje się wyrazami „pracownik Biura Organizacyjno-Prawnego”.

  4. § 25 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
    „Centralny Rejestr Umów prowadzony jest przez pracownika Biura Organizacyjno-Prawnego”.

§ 2

W załącznikach nr 3; nr 3a; nr  4; nr 4a do zarządzenia rektora nr 78/2009 z dnia 18.05.2009 r. wyrazy „specjalista ds. organizacji i zarządzania” zastępuje się wyrazami „Biuro Organizacyjno-Prawne”.

§ 3

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-15 21:35
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:45