Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 143/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań związanych z opracowaniem Panu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny powołuje się zespół w składzie:

  1. mgr Marian Rybarczyk       koordynator zespołu
  2. Jolanta Sójka                  sekretarz zespołu    
  3. mgr Stanisław Powalski     członek

oraz po jednym przedstawicielu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – posiadającym wymagane poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „Poufne”.

§ 2

Koordynator zespołu:

a. zwołuje posiedzenia zespołu,

b. przewodnicy posiedzeniom,

c. ustala tryb pracy zespołu,

d. w uzasadnionych przypadkach może zapraszać do udziału w pracach zespołu osoby nie będące jego członkami.

§ 3

Zespół zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia planu do zatwierdzenia rektorowi w terminie do dnia 30.04.2011 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-26 09:39
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-26 11:42