Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 152/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.


Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 84/2010 z dnia 1 września 2008 r. wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji składu stałej komisji ds. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi:

Przewodnicząca komisji:

Krzysztof Grembowski

odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego

Wiceprzewodniczący

Marcin Makowski

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

Joanna Bednarz

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

Anna Kutnik

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

Zofia Golińska-Zalewska

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

Członek:

Jacek Kubica

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert.

Członek:

Beata Piasecka

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

Robert Niedźwiecki

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

Mirosław Łukaszuk

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

 

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-10 09:48
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:07