Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 162/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja, za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektów, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

We wzorze zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja, za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektów, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. Kolumna 7 zatytułowana „Kwota uzupełniającego wynagrodzenia zasadniczego” otrzymuje brzmienie:
    „Nr zadania/pozycja w budżecie projektu

  2. W związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z utworzeniem Samodzielnego Stanowiska ds. Monitoringu i Ewaluacji zmienia się zapis o konieczności podpisu zlecenia przez pracownika Biura nadzorującego projekt na:
    „Samodzielne stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji”

§ 2

Zmieniony wzór zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia staje się integralną częścią zarządzenia nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word wzór zlecenia wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego ZMIENIONY dokument Word, 40.50 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-22 11:48
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:12