Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 165/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie utworzenia Pracowni Bezpieczeństwa Pasz w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 15 ust. 7 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Na wniosek dziekana, zaopiniowany przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w ramach Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta tworzy się Pracownię Bezpieczeństwa Pasz.

  2.  Pracownia korzysta z symbolu organizacyjnego katedry.

  3. Pracownia będzie finansowana ze środków finansowych Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta.

§ 2

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

  1. Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy w porozumieniu z kierownikiem katedry.

  2. Powołania kierownika jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

  1. Skład osobowy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 ustali kierownik katedry w porozumieniu z dziekanem.

  2. Kierownik katedry zapewni w porozumieniu z dziekanem jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 stosowne warunki lokalowe oraz wyposażenie.

§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi katedry.

  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-26 14:35
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-26 14:35