Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 174/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BZ.III.LG.0717/32/10-1 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie gospodarki materiałowo technicznej sprzętem obrony cywilnej, celem przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji wyżej wymienionego sprzętu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w następującym składzie:

Przewodniczący:  mgr Stanisław Powalski

Członkowie:         mgr Iwona Raba
                           Jolanta Sójka.

§ 2

Komisja jest zespołem powołanym do ustalenia stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej, jego dalszej przydatności do użycia, przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji tego sprzętu.

 § 3

  1. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z dokonanego przeklasyfikowania i wybrakowania. Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz przewodniczący komisji przekaże do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2010 r., drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji uczelni.

  2. Po wybrakowaniu komisja dokona inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Z przeprowadzonych czynności przewodniczący komisji sporządzi protokół – zestawienie inwentaryzacyjne w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przewodniczący komisji przekaże do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2011 r., drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji uczelni.

  3. Przewodniczący komisji po sporządzeniu protokołu wybrakowania przekaże wybrakowany sprzęt obrony cywilnej do magazynu WBiZK UM celem utylizacji i sporządzi protokół przekazania.

§ 4

Przewodniczący komisji zobowiązany jest przekazać wszystkie protokoły z dokonanych czynności rektorowi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich sporządzenia celem ich zatwierdzenia.

§ 5

Posiedzenia komisji mogą odbywać się tylko w pełnym składzie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-07 08:27
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-07 10:31