Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 176/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie wykonania uchwały nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 2, § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

§ 1

Z dniem 30 listopada 2010 r. likwiduje się Międzywydziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych.

§ 2

  1. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do likwidacji dotychczasowych szyldów i pieczęci używanych przez Międzywydziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych.

  2. Dotychczasowe pieczątki i tablice informacyjne należy przekazać protokolarnie do Działu Gospodarczego celem likwidacji.

  3. Zobowiązuje się dyrektora zlikwidowanego Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych do przekazania dokumentów związanych z działalnością instytutu do Archiwum Uczelni.

§ 3

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonym zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 3 skreśla się pkt 5),

2) ze schematu zatytułowanego jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio prorektorowi ds. nauki usuwa się Międzywydziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych,

3) w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w części VII pkt C skreśla się pkt 4.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się prorektorowi ds. nauki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                   

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-14 11:12
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-14 11:12