Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje

§ 1

Powołuje się komisję do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu w następującym składzie:

 Przewodniczący komisji  mgr inż. Krzysztof Grembowski  Z-ca kanclerza
 Zastępca przewodniczącego komisji  prof. dr hab. Józef Błażewicz  senior budowy
Członkowie komisji:    mgr inż. Urszula Roszyk
kierownik Inspektoratu BHP
  mgr Jan Bedorf
Inspektor ds. Ochrony Ppoż.
mgr inż. Piotr Korchut
kierownik Działu Technicznego
mgr inz. Bogumił Sławik
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
mgr inż. Anatol Kisiel

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
mgr Tomasz Nosal
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
mgr Jerzy Lewko
Główny Energetyk
dr inż. Bernard Gałka
pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr Piotr Sawicki
kierownik Centrum Sieci Komputerowych
Maria Szymańska
kierownik Rejonu „Biskupin”
 § 2
  1. Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru końcowego wykonanej inwestycji w obecności Wykonawcy INTER-SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w tym dokonanie oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i umową RAP/12/2008.

  2. W toku odbioru końcowego inwestycji komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych, receptami i ustaleniami technologicznymi wykonanych robót, dokumentami zainstalowanego wyposażenia oraz dziennikiem budowy.

§ 3

Z przeprowadzonego odbioru komisja sporządzi protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-14 13:42
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-14 13:53