Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 181/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Opiniodawczego przy kierowniku projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje

§ 1

 1. Powołuje się Zespół Doradczo-Opiniodawczy przy kierowniku projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa” składający się z doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadających kwalifikacje niezbędne przy kontroli prawidłowego przebiegu orz realizacji wskazanego projektu.

 2. W skład Zespołu Doradczo-Opiniodawczego powołuje się następujące osoby:
  1) mgr inż. Maria Krupska – kierownik Zespołu
  2) dr inż. Przemysław Bąbelewski – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ogrodnictwa
  3) dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ochrony Roślin
  4) dr Elżbieta Szopińska – inspektor nadzoru terenów zieleni – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu
  5) dr inż. Justyna Zygmunt Rubaszek – architekt z uprawnieniami.

 3. Nauczyciele akademiccy będący członkami Zespołu wykonują prace określone w niniejszym zarządzeniu w ramach prac organizacyjnych uczelni.

§ 2

1.    Zadaniem Zespołu jest pomoc merytoryczna przy organizacji i wyborach projektów, bieżąca kontrola wyłonionych w drodze przetargu wykonawców oraz podwykonawców.

2.    W ramach swoich zadań Zespół będzie kontrolował wszystkie prace terenowe: restauracyjne, prace związane z rewaloryzacją terenu pod nasadzenia oraz prace przy nasadzeniach.

3.    Opiece Zespołu będzie podlegał również program edukacyjny w ramach audioprzewodników wraz z treściami edukacyjnymi.

§ 3

 1. Zespół Doradczo-Opiniodawczy powołany jest do czasu zakończenie realizacji projektu „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”.

 2. Zespół jest obowiązany do bieżącego informowania rektora o przebiegu prac przy projekcie, zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących realizacji projektu.

 3. W terminie 14 dni od zakończenia realizacji inwestycji kierownik Zespołu obowiązany jest do przedstawienia rektorowi ostatecznego sprawozdania z przebiegu prac Zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-27 12:07
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-27 12:07