Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 184/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje

§ 1

W zarządzeniu nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 r. wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji składu komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu, wobec czego § 1 wyżej wymienionego zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

 

Przewodniczący komisji  mgr inż. Krzysztof Grembowski – Z-ca Kanclerza

Zastępca Przewodniczącego komisji  prof. dr hab. Józef Błażewicz – senior budowy

Członkowie komisji:    

mgr inż. Urszula Roszyk –  Kierownik Inspektoratu BHP

mgr Jan Bedorf           –  Inspektor ds. Ochrony Ppoż.

mgr inż. Piotr Korchut  –  Kierownik Działu Technicznego

mgr inz. Bogumił Sławik – Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

mgr inż. Anatol Kisiel     – Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

mgr Tomasz Nosal        –  Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

mgr Jerzy Lewko          – Główny Energetyk

dr inż. Bernard Gałka     – Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Piotr Sawicki         – Kierownik Centrum Sieci Komputerowych

Maria Szymańska          – Kierownik Rejonu Biskupin

mgr inż. arch. Bartosz Żmuda

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 180/2010 z dnia 13 grudnia 2010 nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-27 12:42
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:16