Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 185/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 2/3 etatu w projekcie „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” nr POIG 01.03.01-00/158/09-03 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową, w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 2/3 etatu w projekcie „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” nr POIG 01.03.01-00/158/09-03 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w następującym składzie:

Przewodniczący komisji

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk

Członkowie komisji

dr inż. Edyta Kostrzewa-Susłow

 

dr Tomasz Janeczko

 

mgr Anna Dzięcioł-Solecka

§ 2

Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie wyboru kandydata na stanowisko, o którym mowa w §1 spełniającego wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 3

Komisja konkursowa zobowiązana jest sporządzić protokół i przekazać go rektorowi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia postępowania.

§ 4

Posiedzenia komisji mogą się odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-27 12:49
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-27 12:49