Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2011 roku

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w związku z uchwałą nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności  przygotowania pracy dyplomowej.

2. Procedurą objęte są prace dyplomowe realizowane na studiach: pierwszego i drugiego stopnia.

3. Wyboru prac dyplomowych poddawanych procedurze antyplagiatowej dokonuje się w drodze losowania spośród  populacji studentów danego rocznika studiów.

 

§ 2

1. Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy  przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego.

2. Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu  i posiada charakter prewencyjny.

 

§ 3

1. Tryb postępowania w ramach procedury antyplagiatowej obejmuje:

1) złożenie w dziekanacie w terminie i według zasad określonych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu,

a) oprawionego maszynopisu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o nie naruszeniu
    praw autorskich stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,

b) elektronicznej wersji maszynopisu pracy dyplomowej w pliku elektronicznym spełniającym wymagania
    formatu ODT (Open Office dokument), DOC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji
    edytowalnej (w przypadku prac dyplomowych, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania
    i wklejenia
) na nośniku CD bądź DVD; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku.

2) przekazanie przez uprawnionego pracownika dziekanatu Uczelnianemu Operatorowi Systemu elektronicznej
    wersji pracy dyplomowej,

3) sprawdzenie pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym.

 

§ 4

Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.

 

§ 5

Uprawniony przez prorektora ds. studenckich i nauczania pracownik dziekanatu odpowiedzialny za kierunek wprowadza tekst pracy do analizy w Systemie Plagiat.pl. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 48 godzin od momentu jej złożenia przez studenta.

 

§ 6

Dla każdej sprawdzonej pracy generowany jest przez Uczelnianego Operatora Systemu (pracownika CSK) Raport Podobieństwa w Systemie Plagiat.pl.

 

§ 7

1. Operator Systemu w uczelni (CSK) dokonuje oględzin Raportu podobieństwa pod kątem występowania
    w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności ustala czy:

a) Współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,

b) Współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%,

c) Próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).

2. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa Operator Systemu w ciągu 48 godzin przygotowuje
    „protokół kontroli oryginalności pracy” i przekazuje do dziekana wydziału (zał. nr 2).

UWAGA!  Operator Systemu nie dokonuje oceny merytorycznej pracy!

 

§ 8

Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa o których mowa w § 7, praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, Operator Systemu podpisuje „protokół kontroli oryginalności pracy” (stanowiący zał. nr 2), wprowadza pracę do Bazy Systemu, a praca zostaje dopuszczona do obrony.

 

§ 9

Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w § 7., Operator Systemu uzna pracę za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa, który wraz z „protokołem kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 2) przekazuje dziekanowi, a dziekan promotorowi pracy w celu jej merytorycznej oceny.

 

§ 10

Promotor, na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa przygotowuje opinię (według wzoru stanowiącego zał. nr 3), w której ocenia czy praca, nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta.

W szczególności promotor powinien zwrócić uwagę czy:

a. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez System
    jako „podobne”,

b. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

c. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,

d. cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność „mechanicznych” zapożyczeń.

Opinia promotora winna być wydana w terminie 2 tygodni od daty złożenia pracy przez studenta.

 

§ 11

Jeżeli opinia promotora, o której mowa w § 10, wskazuje, że praca, pomimo przesłanek wskazanych w § 7, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Operator Systemu dołącza do niej Rozszerzony Raport Podobieństwa i wprowadza do Bazy Systemu. Pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do obrony.

 

§ 12

Jeżeli z oceny, o której mowa w § 10. wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – praca nie jest dopuszczana do obrony i dodawana do Bazy Systemu. Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.

 

§ 13

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 10. wynika, że praca jest plagiatem, nie zostaje ona dopuszczona do obrony ani dodawana do Bazy Systemu, a wobec jej autora, w terminie 14 dni od przekazania informacji, rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne w trybie ustalonym w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisami szczegółowymi.

 

§ 15

Wszystkie prace, dopuszczone do egzaminu dyplomowego (obrony), są dodawane obligatoryjnie przez Operatorów Systemu do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w terminie 48. godzin od zakończenia procedury antyplagiatowej.

 

§ 16

Wszystkie kwestie, dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, nieujęte w Regulaminie określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).

 

§ 17

1. Zadania przewidziane procedurą wykonują merytoryczni pracownicy dziekanatu oraz Uczelniany Operator Systemu Antyplagiatowego.

2. Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwi prodziekani oraz prorektor.

 

§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Załączniki:

dokument Word Oświadczenie - załącznik nr 1 dokument Word, 40.50 KB
2011-01-14 11:22
dokument Word Protokół kontroli oryginalności pracy - załącznik nr 2 dokument Word, 43.00 KB
2011-01-14 11:29
dokument Word Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony - załącznik nr 3 dokument Word, 44.00 KB
2011-01-14 11:29
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-01-14 09:53
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-27 08:02