Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 189/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wykonania uchwały nr 94/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora 56/2010 z dnia 31.03.2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 w zw. z § 24 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 6 uchwały nr 94/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt zarządza się, co następuje:

§ 1

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt otrzymuje symbol organizacyjny ROLD

 

§ 2

Nadzór nad działalnością Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt sprawuje Rektor.

 

§ 3

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonym zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18 Rektorowi bezpośrednio podlegają:

1)    prorektor do spraw nauki,

2)    prorektor do spraw studenckich i nauczania,

3)    prorektor do spraw współpracy z zagranicą i regionem,

4)    prorektor do spraw rozwoju i informatyzacji uczelni,

5)    kanclerz,

6)    kwestor,

7)    Kancelaria Rektora,

8)    Biuro Organizacyjno-Prawne,

9)    Biuro Zamówień Publicznych i Umów,

10)   Biuro do spraw rolniczych zakładów doświadczalnych i zarządzania nieruchomościami,

11)   Dział Kadr i Spraw Socjalnych,

12)   Zespół do spraw Obronnych,

13)   Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

14)   Samodzielna Sekcja – Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w ramach którego działa Kancelaria Tajna,

15)   samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny,

16)   samodzielne stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej,

17)   samodzielne stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacji,

18)   Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych,

19)   Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych,

20)   Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

21)   Rolniczy Zakład Doświadczalny w Swojcu,

22)   Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach,

23)   Stacja Doświadczalna w Radomierzu

24)   Centrum Odnawialnych Źródeł Energii,

25)   pełnomocnicy rektora wymienieni w załączniku nr 1 pkt VIII lit. a. Zakres uprawnień i obowiązków pełnomocników został określony w udzielonych pełnomocnictwach”

 

2) wprowadza się § 42 a w następującym brzmieniu:

„§ 42 a Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni powołaną w celu zapewnienia profesjonalnej opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami pochodzącymi z odłowów redukcyjnych prowadzonych na terenie Miasta Wrocławia lub poszkodowanych na skutek wypadków i kolizji na terenie Gminy Wrocław. Zasady działania Ośrodka określa odrębny regulamin”

 

3) w schemacie zatytułowanego jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio Rektorowi dodaje się Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

 

4) w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

w pkt VII części B dodaje się ppkt 8 „Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt ROLD ”

w pkt VIII części A dodaje się ppkt 30„ Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt ROLD”

 

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-01-20 10:48
Data ostatniej aktualizacji:
2011-01-20 10:48