Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 190/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie finansowania obory dydaktycznej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się co następuje:


§ 1

W celu optymalizacji kosztów utrzymania zwierząt w oborze dydaktycznej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu ustala się następujące zasady rozliczania poniesionych przez RZD kosztów:


1) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Swojcu kosztami rzeczywistymi poniesionymi na utrzymanie krów w oborze dydaktycznej w Swojcu obciąża co miesiąc Uczelnię, z czego:

a) Wydział Medycyny Weterynaryjnej – pokrywa 50% kosztów

b) Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – pokrywa 20% kosztów

c) Uczelnia pokrywa 30% kosztów – finansowanych z przychodów z restrukturyzacji Rolniczych Zakładów Doświadczalnych


2) W przypadku, gdy studenci innych wydziałów będą korzystali w celach dydaktycznych ze zwierząt znajdujących się w oborze dydaktycznej w Swojcu rzeczywisty koszt dydaktyki zostanie pokryty ze środków tych wydziałów i zmniejszy odpowiednio udział Uczelni w utrzymaniu krów dydaktycznych.


3) Koszty leczenia oraz koszty wynikające z upadków i uboju zostaną pokryte ze środków finansowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Roman Kołacz

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-02-07 14:35
Data ostatniej aktualizacji:
2011-02-07 14:35