Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1 /2011 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie powołania inwentaryzacyjnej komisji zdawczo – odbiorczej w celu komisyjnego przekazania sprzętu audiowizualnego znajdującego się na salach ogólnouczelnianych i w Dziale Aparatury oraz przekazania akt służbowych znajdujących się w Dziale Aparatury

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 9 pkt 1 instrukcji w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonej zarządzeniem nr 11/2002 rektora z 22 lutego 2002 r.oraz § 1 ust. 5 i § 12 zarządzenia nr 95/2008 rektora z 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008 – 2012 ze zm. zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję inwentaryzacyjną zdawczo-odbiorczą w następującym składzie:

Osoba przekazująca                                     mgr inż. Władysław Szydełko

Osoba przejmująca                                      mgr inż. Ryszard Graf

Samodzielny referent Działu Inwentaryzacji    Alicja Kosińska

Kierownik Sekcji Pomocy Dydaktycznych          Zbigniew Kukowski

§ 2

Zadaniem komisji jest komisyjne przekazanie sprzętu audiowizualnego znajdującego się w salach ogólnouczelnianych (43 sale) i w Dziale Aparatury, a ponadto przekazanie akt służbowych znajdujących się w Dziale Aparatury.

§ 3

Osobą przekazującą jest mgr inż. Władysław Szydełko, a osobą przejmującą jest mgr inż. Ryszard Graf.

§ 4

Prace komisji powinny zostać zakończone do dnia 20 maja 2011 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiula
Data opublikowania:
2011-04-07 14:00
Data ostatniej aktualizacji:
2011-04-07 14:00