Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2 /2011 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 119 ust. 1 pkt 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu § 23 ust. 1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z późn. zm., § 12 i § 54 instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/2002 rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) zarządza się, co następuje:


§ 1

Zarządza się przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzacji okresowej stanu gotówki oraz papierów wartościowych w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 2

  1. Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.
  2. Do inwentaryzacji należy przystąpić w dniu 1 lipca 2011 r. i zakończyć ją w tym samym dniu.

§ 3

Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w obecności osób materialnie odpowiedzialnych, tj. pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Małgorzaty Skuzy i Barbary Kucharz

§ 4

  1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespół w składzie:
    1)    przewodnicząca – Marianna Matkowska
    2)    członek – Barbara Korszun
    3)    członek – Monika Drozdowicz
  2. Komisja spisowa odpowiedzialna jest za właściwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5

Dokumentacja z przeprowadzenia inwentaryzacji zostanie po jej zakończeniu i rozliczeniu zdeponowana w Dziale Księgowości Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 6

Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się kwestorowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz

 mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiula
Data opublikowania:
2011-07-05 13:52
Data ostatniej aktualizacji:
2011-07-05 13:52