Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie wykonania nakazu po przeprowadzonej kontroli w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii określonego w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 16277-5316-K026-Nk01/11 z dnia 18 lipca 2011 r.Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) §48 ust. 2 pkt.5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz §16 ust.3 lit.d regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku ze zmianami, w celu wykonania nakazu po przeprowadzonej kontrolni w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii określonego w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 16277-5316-KO26-Nk01/11 z dnia 18 lipca 2011r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. Zobowiązuje się kierownika Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii do nadzoru nad opracowaniem w oparciu o program ramowy zawarty w obowiązujących przepisach prawa pracy szczegółowego programu szkolenia wstępnego stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii przy pracach związanych z zamkniętym użyciem GMO, w I i II kategorii zagrożenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Termin wykonania 31.08.2011 r.

  2. Zobowiązuje się kierownika Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii w porozumieniu z zastępcą kanclerza do wyposażenia laboratorium zlokalizowanego w obrębie Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii, w którym wykonywane są działania związane z zamkniętym użyciem GMO zakwalifikowane do kategorii II zagrożenia ( określane jako „Laboratorium S2”) w umywalkę uruchamianą bez użycia rąk – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Termin wykonania 31.12.2011 r.

§2

  1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  2. O terminie i sposobie wykonania niniejszego zarządzenia należy powiadomić Rektora, Kanclerza oraz Inspektorat BHP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na tydzień przed upływem terminów wymienionych w pkt. 1 i 2
  3. Zobowiązuje się kierownika Inspektoratu BHP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do powiadomienia inspektora pracy o realizacji decyzji zawartych w nakazie nr rej. 16277-5316-K026-Nk01/11 z dnia 18 lipca 2011 roku z upływem określonych w punktach 1 i 2 terminów.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

                                    prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2011-08-05 08:39
Data ostatniej aktualizacji:
2011-08-05 08:45