Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych określonych w wystąpieniu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Nr rej.16277-5316-K026-Ws01/11 z dnia 18 lipca 2011 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) §48 ust. 2 pkt.5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz §16 ust.3 lit. do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku ze zmianami, w celu wykonania wniosków pokontrolnych Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nr rej. 16277-5316-K026-Ws01/11 z dnia 18 lipca 2011r., zarządza się co następuje:

§1

Zobowiązuje się Dyrektora Działu Kadr i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do :

  1. Bezwzględnego przestrzegania obowiązku kierowania pracowników na wstępne badania profilaktyczne oraz niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie uzyskali orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
  2. Wyczerpującego i dokładnego określania na drukach skierowań do lekarza w porozumieniu z Inspektoratem BHP i kierownikiem jednostki wskazań dla lekarza dotyczących zagrożeń dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w celu umożliwienia lekarzowi sprawującemu opiekę profilaktyczną nad pracownikami dokonania oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika i ustalenia właściwego zakresu badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Zobowiązuje się Kierownika Inspektoratu BHP oraz Kierownika Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników zatrudnionych w laboratoriach biochemicznych (w tym laboratoriach, w których realizowane jest zamknięte użycie GMO) w celu ustalenia czy obuwie profilaktyczne przydzielane tej grupie pracowników zapewnia odpowiedni poziom komfortu i higieny, w warunkach wykonywania pracy oraz w zależności od wyników konsultacji rozważenie możliwości ewentualnej zmiany rodzaju obuwia roboczego biorąc pod uwagę również środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Zobowiązuje się Kierownika Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii do:

  1. Uzupełnienia przy współpracy z Kierownikiem Inspektoratu BHP udostępnionej pracownikom Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii zatrudnionym przy pracach związanych z zamkniętym użyciem GMO ( tj. organizmów genetycznie zmodyfikowanych ) instrukcji dotyczącej postępowania na wypadek niekontrolowanego rozprzestrzeniania GMO ( lub opracowanej procedury dezynfekcji ) o określenie sposobu postępowania z odzieżą roboczą skażoną GMO – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zapewnienia przestrzegania obowiązku stosowania w procesach pracy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin wyłącznie po uzyskaniu ich kart charakterystyki oraz po zapoznaniu właściwych pracowników z treścią tych kart – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Powołania zespołu z udziałem pracownika Inspektoratu BHP do spraw bezpieczeństwa biologicznego – w związku z realizacją w Katedrze Biochemii, Farmakologii i Toksykologii działań związanych z zamkniętym użyciem GMO zaklasyfikowanych do II kategorii zagrożenia.

§2

  1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  2. O terminie i sposobie wykonania niniejszego zarządzenia należy powiadomić Rektora, Kanclerza oraz Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w terminie do 31.12.2011 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor

                                    prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2011-08-05 08:42
Data ostatniej aktualizacji:
2011-08-05 09:04