Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 1 pkt 11 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:


§ 1

  1.  Uchwala się prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego.
  2. Prowizorium planu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Senatu

  prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-02-06 08:28
Data ostatniej aktualizacji:
2012-02-06 08:28