Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 51 /2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na usługę polegającą na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w mediach centralnych i regionalnych oraz przeprowadzeniu kampanii w Internecie na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-00)


Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), §18 ust. 3 pkt. 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się doraźną komisję przetargową w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na usługę polegającą na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w mediach centralnych i regionalnych oraz przeprowadzeniu kampanii w Internecie na potrzeby realizacji projektu "Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-00), w następującym składzie:

Przewodniczący komisji

Robert Niedźwiecki

odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie postępowania, zwołuje i przewodniczy komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Michalina Szczepanowska

odpowiedzialna za analizę i ocenęofert , zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności

Członek komisji

Marta Lewandowska

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

Sekretarz komisji

Marta Borek

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert oraz sporządzenie dokumentacji z postępowania przetargowego

 

§ 2

1.    Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

2.    Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.)

§ 3

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go bez zbędnej zwłoki prorektorowi do spraw nauki w celu zatwierdzenia.

§ 4

Posiedzenia komisji mogą się odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

  prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-04-11 09:41
Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-11 09:41