Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2012 roku


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455) zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do dostosowania istniejących stosunków pracy do wymogów art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie do dnia 30 września 2012 roku.

 Art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 wprowadzają  zakaz występowania stosunku bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy pracownikiem (nauczycielem akademickim, jak również pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim), a zatrudnionym w tej samej uczelni:

  • małżonkiem,
  • krewnym do drugiego stopnia włącznie [rodzice, dziadkowie, dzieci własne i wnuki (nie dotyczy dzieci małżonka), rodzeństwo – również przyrodnie],
  • powinowatym do drugiego stopnia włącznie (rodzice małżonka i ich rodzice, dzieci małżonka – nieprzysposobione oraz ich dzieci, rodzeństwo małżonka, także przyrodnie),
  • oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

 Za bezpośrednią podległość służbową należy uznać sytuację, w której pracownik uczelni (przełożony) sprawuje nadzór i podejmuje na bieżąco, w toku pracy, decyzje dotyczące zakresu obowiązków innego pracownika.

Przedmiotowy zakaz nie dotyczy osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów (rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani).


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-06-21 09:32
Data ostatniej aktualizacji:
2012-06-21 09:32