Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2012 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji oceny szkód wyrządzonych w budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Chełmońskiego 37/41


 Na podstawie art. 81 ust. 1 z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165, poz. 1365 ze zm.) oraz § 129 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W związku z wyrządzeniem szkód w budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Chełmońskiego 37/41 przez p. Iwonę Maderę – właścicielkę Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej w Gajkowie przy ul. Poprzecznej nr 9, wykonawcę umowy RAP/2/2012 z 1.03.2011 r., powołuje się Komisję oceny szkód wyrządzonych przez ww. Wykonawcę w następującym składzie:

   Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski

  Członkowie:
  dr hab. inż. Józef Błażewicz
  dr inż. Monika Bronkowska
  dr inż. Marek Szołtysik
  dr Anna Dąbrowska
  mgr Beata Jankiewicz
  inż. Wiesław Wojdyło
  mgr Anna Kutnik
  Renata Kasprowicz

 2. W celu wyceny wyrządzonych szkód przewodniczący może powołać stosownych rzeczoznawców.

§ 2

O terminie prac Komisji i zakresie jej działania Przewodniczący Komisji powiadomi Wykonawcę, w celu umożliwienia udziału w pracach Komisji.

§ 3

Komisja z przeprowadzonych prac sporządzi protokół i przekaże 1 egzemplarz protokołu Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-07-26 12:01
Data ostatniej aktualizacji:
2012-07-26 12:01