Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 169/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów


Na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365ze zm.) oraz § 112 ust. 2, 4, 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów w następującym składzie:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marian Rojek

 

Zastępca

Przewodniczącego

 

dr hab. Krystyn Chudoba, prof. nadzw.

 

 

Członkowie:

 

dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw.  

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.

Wydział Nauk o Żywności

 

dr hab. Adam Figiel, prof. nadzw.

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 

dr hab. Janusz Orda, prof. nadzw.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Przedstawiciele studentów:

Karolina Tomasik

 

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Magdalena Polańska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Aleksander Kuc

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Adrianna Nicińska

Wydziału Przyrodniczo-Technologiczny

 

Bartosz Rokicki

Wydział Nauk o Żywności.

 

§ 2

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów działa na zasadach określonych: ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), rozporządzeniem MNiSZW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707) oraz statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Roman KołaczUwaga!

Obwieszczeniem nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2013 roku sprostowano błąd zawarty w uchwale nr 169/2012.

Akt prawny uległ zmianie – vide uchwała nr 129/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 roku
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-12-07 15:01
Data ostatniej aktualizacji:
2014-12-08 09:01