Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 „Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 78/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2007 r. ze zmianami


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.02.2012 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do załącznika nr 1 „Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 78/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 września 2007 r. ze zmianami:

1.  W § 6 dodaje się ustęp 3a, który otrzymuje brzmienie:

„Wartość zwróconych kosztów zakupionej polisy stanowi przychód wyjeżdżającego i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Koszt polisy zwrócony wyjeżdżającym będzie stanowił przychód ze stosunku pracy w danym roku i zostanie uwzględniony w treści informacji o dochodach PIT-11 lub PIT-40.

Osoby nie będące pracownikami uczelni w tym doktoranci otrzymają po zakończeniu roku PIT-8C  Informacja o przychodach z innych źródeł.”

§ 2

Pozostałe postanowienia załącznika nr 1 „Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-01-15 11:00
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-10 09:28