Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów


Na podstawie art. 215 w zw. z art. 226 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 112 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów w osobie dr hab. inż. Ireneusza Sosny, prof. nadzw. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające i pełni funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną dla doktorantów, zgodnie z art. 216 wyżej cytowanej ustawy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-01-15 11:08
Data ostatniej aktualizacji:
2013-01-15 11:08