Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2013 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do spraw wykonania orzeczeń technicznych


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012 r., poz. 572 ze zmianami), § 129 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 25 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r., § 9 instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się skład Komisji do spraw wykonania orzeczeń technicznych wobec czego § 1 zarządzenia nr 3/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się komisję do spraw wykonania orzeczeń technicznych w związku z likwidacją niektórych przedmiotów w Dziale Konserwacji i Napraw w następującym składzie:

Przewodniczący –  Jacek Kubica

Członek             –  Bogumił Sławik

Członek             –  Jerzy Lewko”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-01-24 10:22
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-22 09:42