Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2013 rok


Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami) oraz § 7 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego.
  2. Prowizorium planu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-02-07 10:30
Data ostatniej aktualizacji:
2013-02-07 10:30