Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2013 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 1/2010 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2010r. ze zm. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 129 ust. 2 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 4 instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W § 1 wyrażenie:

„członek mgr inż. Ryszard Łukowski – uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych” otrzymuje brzmienie :

„członek mgr inż. Ryszard Jukowski – uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-03-26 11:52
Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-26 11:52