Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2014 rok

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze. zmianami) oraz § 7 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:


§ 1

  1. Uchwala się prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego.
  2. Prowizorium planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący obrad

prof. dr hab. Andrzej Drabiński


Data opublikowania:
2014-02-10 09:39
Data ostatniej aktualizacji:
2014-02-10 09:39