Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Ocena funkcjonowania gospodarki kasowej i obrotu gotówkowego w UPWr”


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 18 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 17 ust. 3 pkt 4) lit. b) Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ze zm. zarządza się co następuje:

§ 1

Na podstawie Sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego, temat: „Ocena funkcjonowania gospodarki kasowej i obrotu gotówkowego w UPWr” i zawartych w nim ustaleń, zobowiązuje się:

I.   Kanclerza i Kwestora uczelni, każdego w swoim zakresie, do spowodowania:

1)  Uzupełnienia, uaktualnienia i wprowadzenia do obrotu prawnego uczelni „Instrukcji kasowej”, zgodnie z zarządzeniem nr 121/2013 Rektora  w sprawie zasad opracowywania, redagowania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych na UPWr.

2) Sporządzenia aktualnej karty wzorów podpisów z podpisami osób, które posiadają upoważnienia z racji zajmowanego stanowiska do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych.

3)  Wprowadzenia obowiązku komputerowego wystawiania faktur VAT w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta, jak również wprowadzenia zasady przyjmowania gotówki za przeprowadzenie badań w momencie przyjęcia materiału od klienta (zaliczka).

4)  Zabezpieczenia Kasy Głównej i punktów poboru gotówki (ppg), zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128) i zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu z audytu.

5)  Zweryfikowania umów zawartych z firmami ochraniającymi Kasę Główną i konserwującymi jej urządzenia, pod kątem uwzględnienia w nich ustaleń zawartych w sprawozdaniu z audytu.

6)  Opracowania szczegółowych zasad i dokonania ich wdrożenia, w formie ogólnie obowiązującego dokumentu, w zakresie monitoringu Kasy Głównej oraz ustalenia w nich obowiązków i odpowiedzialności pracowników UPWr za sposób zabezpieczenia gotówki w Kasie Głównej poprzez stałe i sprawne funkcjonowanie systemów ochrony oraz systemów alarmowych. Przypisanie właściwym pracownikom nadzoru nad tymi urządzeniami.

7)  Pisemnego powierzenia przez kierowników jednostek organizacyjnych obowiązków i odpowiedzialności osobom pobierającym gotówkę w uczelni, przez podpisanie przez te osoby stosownych oświadczeń o odpowiedzialności materialnej, z uwzględnieniem nauczycieli akademickich, oraz przekazania tych oświadczeń do Działu Kadr i Spraw Socjalnych w celu włączenia ich do akt osobowych pracownika.

II. Kierownika Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych do wyposażenia Ambulatorium Katedry w kasetkę do przechowywania gotówki.

III. Kierownika Katedry Patologii do wyposażenia Katedry w kasetkę do przechowywania gotówki.

IV. O wykonaniu zaleceń należy powiadomić rektora i audytora wewnętrznego w terminie do 30 czerwca 2014 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Elżbieta Łokuciejewska
Data opublikowania:
2014-02-11 12:33
Data ostatniej aktualizacji:
2014-02-11 12:33