Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia zasad postępowania przy przygotowywaniu projektów umów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 4 lit. c Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z 31 marca 2010 r. ze zm.

przypominam o obowiązku przestrzegania zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywaniem innych czynności prawnych stanowiących zał. nr 1 do zarządzenia nr 22/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 27 lutego 2013 roku zmienionego zarządzeniem nr 36/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, w szczególności że:

 1. Projekty umów , w których uczelnia jest wykonawcą, dostawcą lub zleceniobiorcą przygotowują pracownicy jednostek merytorycznych odpowiedzialnych za realizację danej umowy we współpracy z działem (biurem, sekcją) merytorycznym w zależności od przedmiotu umowy.

 2. Projekty umów, w których uczelnia jest zamawiającym, przygotowują pracownicy jednostek organizacyjnych udzielających zamówienia publicznego, przestrzegając obowiązujących przepisów, we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych i Umów.

 3. Projekt umowy powinien określać:
  1)  datę i miejsce zawarcia umowy,
  2)  strony i ich reprezentantów oraz adresy stron ustalone na podstawie aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3)  przedmiot umowy zawierający opis warunków technicznych i innych, które powinny spełniać wyroby, roboty lub usługi będące przedmiotem zamówienia,
  4)  cenę, wynagrodzenie lub wartość przedmiotu umowy wraz z informacją o należnych podatkach, w tym VAT oraz o opłatach,
  5)  termin i sposób wykonania przedmiotu umowy,
  6)  obowiązki stron,
  7)  warunki i sposób płatności, termin zapłaty,
  8)  warunki odbioru przedmiotu umowy (odbiory częściowe, końcowe oraz pogwarancyjne),
  9)  warunki i termin gwarancji oraz rękojmi,
  10)  określenie czy przedmiot umowy zostanie wykonany we własnym zakresie przez wykonawcę czy też przy udziale podwykonawców (z zastrzeżeniem, że bez zgody zamawiającego wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu wykonawcy),
  11) zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy poprzez zapłatę kar umownych w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie niepieniężne lub odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie pieniężne.
  W umowach należy zastrzec, że w przypadku poniesienia przez strony umowy szkody przewyższającej wysokość ustalonej kary umownej, dopuszczalne będzie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego,
  12) zasady udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę,
  13) tryb rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, albo odstąpienia od umowy,
  14)  zasady wprowadzania zmian do umowy,
  15) określenie sądu właściwego do rozpatrywania sporów związanych z realizacją umowy,
  16)  umowy zawierane na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych - powinny określać tryb, w jakim zostało udzielone zamówienie publiczne.

 4. Projekt umowy zawieranej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych po sporządzeniu i zaakceptowaniu przez właściwego przełożonego - dysponenta środków finansowych uczelni należy przedłożyć do zaopiniowania stosownie: dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych i Umów pod kątem zgodności z ustawą o PZP, kierownikowi działu, sekcji lub biura merytorycznego w zależności od przedmiotu umowy, radcy prawnemu zatrudnionemu w Biurze Organizacyjno-Prawnym albo radcy prawnemu lub adwokatowi zatrudnionemu do określonych zadań i projektów oraz kwestorowi celem dokonania kontrasygnaty.

 5. Projekty umów w których uczelnia jest wykonawcą, dostawcą lub zleceniobiorcą po zaopiniowaniu przez właściwego przełożonego – dysponenta środków finansowych należy przedłożyć do zaparafowania kierownikowi właściwego działu, sekcji lub biura merytorycznego w zależności od przedmiotu umowy, radcy prawnemu zatrudnionemu w Biurze Organizacyjno-Prawnym oraz kwestorowi celem dokonania kontrasygnaty.

 6. Aneksy do umów, o których mowa w pkt. 1 i 2 podlegają takiej samej procedurze jak i umowy.

 7. W przypadku negatywnej opinii dyrektora Biura Zamówień Publicznych i Umów, kierownika stosownego działu, sekcji lub biura merytorycznego w zależności od przedmiotu umowy, radcy prawnego lub odmowy złożenia kontrasygnaty przez kwestora, decyzję o zawarciu umowy lub odmowie jej zawarcia podejmuje rektor.

 8. Jednocześnie przypominam, że:
  1)  za stronę merytoryczną umowy odpowiada osoba odpowiedzialna za jej wykonanie oraz osoba, która uzyskała pełnomocnictwo do jej zawarcia,
  2) kwestor odpowiada za wykonanie zobowiązań finansowych wynikających z treści umów, na których została dokonana kontrasygnata kwestora,
  3)  radca prawny odpowiada za zgodność zaopiniowanych umów z przepisami prawa,
  4)  dyrektor Biura Zamówień Publicznych i Umów odpowiada za zgodność zawartej umowy z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza 14.000 euro, zaś dysponent środków finansowych za zgodność umów z przepisami Prawo zamówień publicznych oraz przepisami dot. udzielania zamówień publicznych obowiązujących w uczelni, których wartość nie przekracza 14.000 euro.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-03-17 09:13
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-09 11:55