Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 16277-5301-K007-Nk01/2014 z 31.03.2014 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) § 18 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 17 ust. 3 pkt 4) lit. b) Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ze zm. w celu wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr rej. 16277-5301-K007-Nk01/2014 z 31.03.2014r zarządza się, co następuje:


§ 1

Zobowiązuje się:

1. Zastępcę kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych do:

1)  Przeprowadzenia w budynku Zakładu Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 1-3, w pomieszczeniach pracy i w pozostałych pomieszczeniach, w których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy oraz w korytarzach, remontu w niezbędnym zakresie obejmującym: osuszanie zawilgoceń na ścianach i sufitach – w tym zawilgoceń powodujących rozwój kolonii grzybowych, zlikwidowanie zacieków na ścianach i sufitach, odnowienie zniszczonych powłok malarskich na ścianach i sufitach
–  termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 2 nakazu);

2)  Przeprowadzenia w pomieszczeniu łazienki dla pracowników w budynku Zakładu Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 1-3 remontu w niezbędnym zakresie obejmującego: zlikwidowanie zacieków na ścianach i suficie, odnowienia powłok malarskich na suficie oraz uzupełnienia ubytków płytek ceramicznych na ścianie
–   termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 4 nakazu);

3)  Doprowadzenia pomieszczenia magazynu preparatów anatomicznych w budynku Zakładu Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 1-3 do stanu technicznego zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki użytkowania go przez pracowników, w tym ograniczenie narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych, poprzez zapewnienie: sprawnego działania wentylacji mechanicznej, sprawnego działania lampy bakteriobójczej emitującej promieniowanie ultrafioletowe, odnowienia powłok malarskich sufitu oraz równej – niepowodującej zagrożenia potknięciem i nieskorodowanej kratki nad wlotem do kanału ściekowego
–  termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 6 nakazu);

4) Zniwelowania progu o wysokości ok. 3 cm w wejściu z terenu zewnętrznego do przedsionka budynku chłodni w Zakładzie Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 5, które to wejście stanowi odcinek drogi transportowej używanej do przewozu na wózkach ręcznych preparatów anatomicznych pomiędzy chłodnią a prosektoriami dydaktycznymi
–  termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 7 nakazu);

5) Odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniu budynku Zakładu Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 5 przeznaczonym do nastrzykiwania zwłok – stanowiącym źródło szkodliwych czynników biologicznych mieszaninami utrwalającymi, w skład których wchodzą niebezpieczne substancje chemiczne – w sposób zapewniający możliwość łatwego, regularnego i skutecznego czyszczenia i dezynfekcji ścian tego pomieszczenia
–  termin wykonania do 30.09.2014 – (pkt 8 nakazu);

6)  Zapewnienia wymiany powietrza w sali ćwiczeń w budynku przy ul. Norwida 31 – w Zakładzie Parazytologii w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów będącej pomieszczeniem pracy dla pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami, wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji tego pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
– termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 10 nakazu)

Zastępcę kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych i kierownika Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt w uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu Anatomii Zwierząt do:

7)  Zapewnienia pracownikom budynku Zakładu Anatomii Zwierząt w Katedrze Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 1-3 warunków umożliwiających składowanie materiału badawczego (kości zwierzęcych w opakowaniach tekturowych) w sposób stabilny, bezpieczny dla pracowników, w warunkach higienicznych, z zapewnieniem regałów do składowania – niezbędnych dla wyeliminowania możliwości przewrócenia się opakowań z materiałem i zapewnienia bezpiecznego dostępu do składowanego materiału
– termin wykonania do 30.09.2014 (pkt 5 nakazu)

Zastępcę kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych i kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów w uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu Parazytologii do:

8) Zapewnienia pracownikom Zakładu Parazytologii w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów korzystającym z pomieszczeń pracy w budynku przy ul. Norwida 31, wykonującym prace związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne – bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonym pomieszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
– termin wykonania do 30.06.2014 (pkt 11 nakazu)

Kierownika Muzeum Przyrodniczego na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt do:

9)  Zapewnienia w pomieszczeniu preparowania i wypychania zwierząt, przy pomieszczeniach określanych jako muzeum przyrodnicze (w kompleksie przy ul. Chełmońskiego), w którym stosowane są niebezpieczne substancje chemiczne oraz występują szkodliwe czynniki biologiczne (których źródłem mogą być poddawane procesom preparacji zwłoki zwierząt) krzesła o powierzchniach przystosowanych do regularnego i skutecznego czyszczenia i dezynfekcji
–  termin wykonania do 30.06.2014 (pkt 19 nakazu).

§ 2

  1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  2. O terminie i sposobie wykonania niniejszego zarządzenia należy powiadomić rektora, kanclerza w ciągu do 7 dni przed upływem daty wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy określonej niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Elżbieta Łokuciejewska
Data opublikowania:
2014-05-28 12:43
Data ostatniej aktualizacji:
2014-05-28 12:43