Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 87/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami ) zarządza się co następuje:


§ 1

Wprowadza się wzór Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Wolontariuszowi wykonującemu świadczenia na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 737) o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, wg poniższych zasad:
  a)  wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  b)  decyzję w zakresie ubezpieczenia wolontariusza, który wykonuje świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni podejmuje dziekan a w przypadku jednostek niebędących wydziałami, kierownik danej jednostki na podstawie stałego pełnomocnictwa.

§ 3

 1.  Do zawierania porozumień, o których mowa w § 1, upoważnieni są:
  1)  dziekani wydziałów,
  2)  kierownicy jednostek niebędących wydziałami, na podstawie stałych pełnomocnictw.
 2. Pełnomocnictwo na wniosek osób wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
  1)  Dział Kadr i Spraw Socjalnych, w celu włączenia do akt osobowych pracownika,
  2)  osoba, której pełnomocnictwo udzielono,
  3)  Biuro Organizacyjno-Prawne.
 3.  Imienne pełnomocnictwo przygotowuje i przedstawia rektorowi do podpisu Biuro Organizacyjno-Prawne, które prowadzi ich rejestr.

§ 4

Wolontariusz przed podjęciem świadczenia wolontarystycznego podpisuje oświadczenie o zachowaniu tajemnicy wszelkich danych osobowych do których uzyska dostęp w czasie wykonywania czynności wolontarystycznych stanowiące załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 5

Opiekun wolontariusza z ramienia uczelni podpisuje oświadczenie dotyczące opieki nad wolontariuszem stanowiące załącznik nr 2 do Porozumienia.

§ 6

Po zakończeniu wolontariatu korzystający potwierdza odbycie wolontariatu zaświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Porozumienia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Załączniki

dokument Word Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dokument Word, 51.50 KB
2014-06-03 09:49
dokument Word oświadczenie o zachowaniu tajemnicy – załącznik nr 1 do porozumienia dokument Word, 21.00 KB
2014-06-03 09:49
dokument Word oświadczenie dotyczące opieki nad wolontariuszem – załącznik nr 2 do porozumienia dokument Word, 22.00 KB
2014-06-03 09:49
plik PDF zaświadczenie o odbytym wolontariacie – załącznik nr 3 do porozumienia plik PDF, 317.41 KB
2014-06-03 09:49
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2014-06-03 09:52
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-03 09:52