Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie przydzielenia na potrzeby jednostek organizacyjnych powierzchni użytkowej w budynku A-1 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się co następuje:


§ 1

Na potrzeby niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przydziela się w budynku A-1 powierzchnie użytkowe według poniższego zestawienia:

 1. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny:
  – pomieszczenie nr 105 o powierzchni 23,38 m2.

 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  – pomieszczenie nr 105 a o powierzchni 46,17 m2;
  – pomieszczenie nr 205 a o powierzchni 21,96 m2;
  – pomieszczenie nr 303 o powierzchni 31,24 m2;
  – pomieszczenie nr 306 c o powierzchni 52,75 m2.

 3. Dział Organizacji Studiów:
  – pomieszczenie nr 103 o powierzchni 31,67 m2.

 4. Biuro Realizacji Inwestycji:
  – pomieszczenie nr 101 o powierzchni 16,03 m2;
  – pomieszczenie nr 101a o powierzchni 23,64 m2.

§ 2

Zajmowanie przez jednostki organizacyjne pomieszczeń określonych w § 1 będzie się odbywało w oparciu o protokół przekazania pomieszczeń sporządzony przez Dział Gospodarczy zawierający w szczególności wskazanie jednostki organizacyjnej oraz termin.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się mgr inż. Krzysztofowi Grembowskiemu Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Roman Kołacz

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2015-01-09 11:39
Data ostatniej aktualizacji:
2015-01-09 11:39