Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 49/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej zmienionej uchwałą nr 5/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 roku


Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), oraz § 89 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 5 dodaje się ust 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie dziesięciu lat od ostatniego nadania.

5. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący obrad

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2015-02-09 08:32
Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-09 08:32