Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 103 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu studiów sprawują prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz dziekani.

§ 3

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
  2. Traci moc uchwała nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Roman KołaczZałącznik

plik PDF Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu plik PDF, 196.31 KB
2015-04-30 10:55

Uwaga!

Akt prawny został zmieniony:


UWAGA!

Akt prawny stracił moc – vide uchwała nr 33/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Wytworzył:
Dział Organizacji Studiów
Data opublikowania:
2015-04-30 10:57
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-07 12:48