Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art.66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012r. poz.572 ze zmianami), § 18 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i § 4 uchwały nr 22/2001 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki Akademii Rolniczej we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Uczelni zarządza się co następuje:

§1
Wprowadza się w życie Regulamin Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu określający zasady działalności Ośrodka , będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc Regulamin Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Akademii Rolniczej we Wrocławiu wprowadzony w życie zarządzeniem nr 26/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2001r. ze zmianami.


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz
plik PDF REGULAMIN OŚRODKA BADAŃ ŚRODOWISKA LEŚNEGO I HODOWLI ZWIERZĄT ŁOWNYCH - załącznik nr 1 plik PDF, 208.09 KB
2016-01-14 13:15
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-01-14 13:12
Data ostatniej aktualizacji:
2016-01-14 13:16