Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1 /2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu


Na podstawie art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 ustawy z 29 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami oraz § 141 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego uchwałą nr 7/2012r Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
1. § 8 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
 4) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Liczba przedstawicieli danego wydziału określana jest na podstawie stanu zatrudnienia w dniu 1 stycznia roku wyborów do senatu i jest ona równa wynikowi podzielenia liczby tych nauczycieli przez 15, po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej.
2. W § 8 ust. 1 dodaje się pkt 9) o brzmieniu:
9) Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.

§ 2
Pozostałe postanowienia statutu nie ulegają zmianie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący obrad

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-02-05 13:15
Data ostatniej aktualizacji:
2016-02-05 13:15