Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2016 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji złożonej z pracowników administracyjnych Uczelni, w celu zgromadzenia lub aktualizacji (w uczelnianym systemie informatycznym TETA CONSTELATION) danych identyfikacyjnych i technicznych obiektów budowlanych, podlegających obowiązkowej kontroli stanu technicznego w myśl art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), oraz § 129 ust.2 pkt.2 statutu Uczelni zarządza się, co następuje:

§ 1
W związku z koniecznością uaktualnienia danych w kartach budynków i budowli zawartych w systemie TETA, powołuję doraźną komisję w celu:
 • weryfikacji i uzupełnienia danych administracyjnych obiektów i uzgodnienia ich z zapisami ewidencyjnymi pod odpowiednimi numerami inwentarzowymi w systemie TETA,
 • zinwentaryzowania parametrów technicznych obiektów budowlanych, pozwalających na określenie zakresu i częstotliwości wymaganych kontroli i na przeniesienie tych danych do elektronicznych Książek obiektów budowlanych (KOB).

§ 2
1. Do przeprowadzenia w/w czynności powołuję komisję złożoną z przedstawicieli n/w jednostek organizacyjnych:
- Działu Gospodarczego
- Biura ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami
- Działu Technicznego
- Kwestury
- Samodzielnej Sekcji Nadzoru Technicznego
- Biura Głównego Energetyka
- Działu Konserwacji i Napraw
2. Imienne wskazanie pracowników do prac w komisji powierzam kierownikom w/w jednostek organizacyjnych.
3. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Dyrektora Działu Gospodarczego Panią mgr Annę Kutnik.

§ 3
Zadania powołanych do komisji przedstawicieli działów:
 1. Działu Gospodarczego - uzgodnienie z Kwesturą, Działem Technicznym i Samodzielną Sekcją Nadzoru Technicznego nazw i adresów, uzupełnienie danych geodezyjnych i z ksiąg wieczystych w odniesieniu do administrowanych nieruchomości;
 2. Biura ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Zarządzanych Nieruchomości - uzgodnienie z Kwesturą i Działem Technicznym i Samodzielną Sekcją Nadzoru Technicznego nazw i adresów, uzupełnienie danych geodezyjnych i z ksiąg wieczystych w odniesieniu do administrowanych nieruchomości ;
 3. Kwestury - uzgodnienie z Działem Gospodarczym i Biurem ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Zarządzania Nieruchomościami i Działem Technicznym danych identyfikacyjnych obiektów budowlanych;
 4. Samodzielnej Sekcji Nadzoru Technicznego, Głównego Energetyka, Działu Konserwacji i Napraw, Działu Technicznego - inwentaryzacja parametrów technicznych obiektów implikujących zakres i częstotliwość obowiązkowych kontroli stanu technicznego.

§ 4
 1. Prace komisji wskazane w § 3 w punkcie 1, 2 i 3 powinny być zakończone do dnia 01.09.2016 a prace wymienione w § 3 w punkcie 4 należy wykonać do dnia 30.09.2016r .
 2. Za w/w terminy zakończenia prac uznaje się zakończenie aktualizacji zapisów w systemie elektronicznym w w/w zakresie, przy czym
  - za korekty i wpisy uzupełniające w kartach obiektów odpowiadają Dyrektor Działu Gospodarczego i Dyrektor Biura ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych i Zarządzania Nieruchomościami,
  - za wypełnienie zakładek w Książkach Obiektu Budowlanego pn. „Dane techniczne charakteryzujące obiekt” i „Dane identyfikacyjne obiektu” Kierownik Działu Technicznego.
 3. Przewodniczący komisji opracowuje harmonogram prac w uzgodnieniu z zainteresowanymi .
 4. Po zakończeniu prac, komisja sporządzi odpowiedni protokół z wykonanych czynności przekaże go Kanclerzowi w terminie dwóch tygodni od zakończenia prac.


Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-04-01 14:40
Data ostatniej aktualizacji:
2016-04-01 14:40